Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Statut

Tekst jednolity na dzień 18.09.2007

Stowarzyszenie „Macierz” z siedzibą w Gliwicach uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dniu 9.06.2000 w dziale A pod numerem Rej. St. – 1746. Do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zostało wpisane w dniu 14.05.2002 pod numerem 0000111709.Rozdział I
 Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie  nosi nazwę „Macierz”.

§ 2

Stowarzyszenie „Macierz” jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.

§5

Stowarzyszenie ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych zwanych filiami.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania.

§ 7

Stowarzyszenie posiada prawo używania własnego znaku graficznego (logo).

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków i pracy osób spoza Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

§10

W sprawach nie objętych niniejszym statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Rozdział II
Cele  działalności Stowarzyszenia


§ 11

Cele działalności Stowarzyszenia to:
1) krzewienie idei humanizmu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
2) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także        
działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
3) rozwój świadomości narodowej i kulturowej;
4) upowszechnianie wiedzy i nauki;
5) działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) promowanie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
7) ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
8) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
9) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym zapobieganie przestępczości i readaptacja społeczna;
10) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
11) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 12

Cele statutowe mogą być finansowane ze składek członkowskich, sponsoringu, zbiórek publicznych, darowizn, z działalności gospodarczej oraz środków uzyskanych z reklam.Rozdział III
Realizacja celów Stowarzyszenia


§ 13

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
1) organizowanie wykładów, kursów, seminariów, szkoleń, konferencji i konsultacji;
2) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
3) organizowanie i uczestnictwo w wyjazdach szkoleniowo-poznawczych na terenie kraju i za  granicą;
4) organizowanie wyjazdów na łono przyrody dla rozbudzenia świadomości ekologicznej;
5) świadczenie pomocy osobom aresztowanym, skazanym i ich rodzinom;
6) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
7) upowszechnianie technologii ekologicznych, idei wtórnego wykorzystywania surowców, oszczędności nośników energii;
8) wprowadzanie naturalnego rolnictwa jako szansy dla polskiej gospodarki rolnej w ramach Unii Europejskiej;
9) organizowanie imprez masowych, akcji charytatywnych, wystaw, odczytów, prelekcji, zbiórek  publicznych oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia;
10) organizowanie kontaktów i wymiany międzynarodowej, służącej wzajemnemu poznaniu społeczeństw różnych krajów;
11) propagowanie esperanto jako proponowanego języka zjednoczonej Europy;
12) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze;
13) współpracę z osobami i instytucjami zmierzającymi do realizacji celów statutowych  Stowarzyszenia, w tym z przedstawicielami nauki, kultury i sztuki oraz samorządami lokalnymi;
14) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
15) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kultu-ralną, rekreacyjną i towarzyską;
16) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, wyrażanie zróżnicowanych poglądów na nurtujące tematy społeczne;
17) podejmowanie interwencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadkach rażącego naruszania interesów i praw człowieka poprzez składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych, pisanie listów otwartych oraz nagłaśnianie z pomocą środków masowego przekazu i organizowanie publicznych protestów, manifestacji;
18) inne działania sprzyjające osiąganiu statutowych celów Organizacji.Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 14

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, sympatyków i honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać obywatele polscy lub cudzoziemcy zamieszkali w Polsce lub za granicą.

§ 15

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą przez consensus na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Osoba przyjęta w poczet członków w terminie 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu ma obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej. Jej wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkiem sympatykiem może być każda osoba fizyczna z zastrzeżeniem punktu 2 lub osoba prawna zainteresowana udzielaniem pomocy materialnej i niematerialnej Stowarzyszeniu w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną decyzję.
2. Członkiem sympatykiem będącym osobą fizyczną może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba niepełnoletnia w wieku 16 - 18 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.
3. Członkowie sympatycy ustalają z Zarządem Stowarzyszenia formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia.
4. Ustanie członkostwa sympatyka Stowarzyszenia może nastąpić w trybie, o którym mowa w punkcie 1.

§ 17

Członkiem honorowym zostaje osoba zaproszona przez co najmniej trzech członków Stowarzyszenia i zaakceptowana przez władze Stowarzyszenia.  

§ 18

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosowania;
c) korzystać z pomocy i środków technicznych Stowarzyszenia.
2. Członek sympatyk ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosowania.
                        
§ 19

1. Do obowiązków wszystkich członków Stowarzyszenia należy:
a) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
b) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej;
d) regularne i terminowe płacenie składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Postanowień punktu a i d nie stosuje się do członków honorowych i do członków sympatyków w ramach indywidualnych ustaleń z Zarządem.

§ 20

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
2) wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
3) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 2 lat, nieprzestrzegania innych postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Władz Stowarzyszenia, a także w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych;
4) śmierci członka;
5) rozwiązania Stowarzyszenia.
                                
§ 21

Od uchwały o wykreśleniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi odwołanie do Walnego  Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu.Rozdział V
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia


§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.

§ 23

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
a) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;
b) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz do roku.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej;
b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno być zwołane w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
                                 
§ 26

Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, drogą telefoniczną lub innymi ogólnodostępnymi środkami wymiany informacji.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
4) ustalenie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia;
5) przyjmowanie i rozliczanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia składanych przez Zarząd;
6) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i zmian w Statucie;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i Członków Stowarzyszenia;
8) przyjmowanie i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz podejmowanie decyzji o przeznaczeniu wyniku finansowego;
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 28

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób wybranych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
b) składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
e) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności;
f) uchwalanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia;
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
h) przyjmowanie zapisów i darowizn;
i) rozliczenie odchodzącego członka Władz z powierzonych mu obowiązków;
j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
k) przyjmowanie członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia;
l) wybór Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika spośród członków tego gremium.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.


§ 29

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z dwóch do trzech osób.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
a) członek organu zarządzającego ani osoba pozostająca z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, lub w przypadku zmiany przepisów powyższych w wysokości nie wyższej niż określona przez inne przepisy właściwe.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz na 6 miesięcy całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;
b) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków w sprawie działalności  Stowarzyszenia oraz żądanie wyjaśnień;
c) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
                                                    
§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
2.  Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie nie przestrzegania przez nich postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia i wydawanie orzeczeń w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia;
b) rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia a jego władzami;
c) opiniowanie o zmianie statusu członka zwyczajnego na członka sympatyka i vice versa.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.        
4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie;
b) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na czas od 3 miesięcy do roku;
c) wykreślenie ze Stowarzyszenia.

§ 31

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 32

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 
§ 33

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. Jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczy wymagana liczba członków, wówczas w następnym terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków.

§ 34

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach innych władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 35

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 2 lata.
2. W przypadku wyrażonej w formie pisemnej chęci ustąpienia członka powyższych organów z pełnionej funkcji oraz w innych przypadkach powodujących luki osobowe we władzach Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera na to miejsce nową osobę z grona członków Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od chwili wpłynięcia oświadczenia lub zwolnienia stanowiska.

§ 36

1. Filie powoływanie są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku zainteresowanych      członków Stowarzyszenia.
2. Minimalna liczba członków do utworzenia filii wynosi trzy osoby.
3. Wniosek o utworzenie filii zainteresowane osoby kierują do Zarządu Stowarzyszenia.
4. Zarząd bada i ocenia wniosek, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub odmowie utworzenia filii.
5. Filia używa nazwy utworzonej według wzoru: Stowarzyszenie „Macierz” Filia (Nazwa), gdzie (Nazwa) oznacza nazwę zaproponowaną przez członków filii i zatwierdzona przez Zarząd.
6. Filie mogą używać pieczęci z nazwą filii i własnym logo.
7. Do kierowania pracą filii Zarząd Stowarzyszenia powołuje pełnomocnika, zwanego dalej koordynatorem. Do kompetencji Zarządu należy również odwołanie pełnomocnika i powołanie nowego.
8. Filia realizuje cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
9. Członkami filii są wszyscy członkowie Stowarzyszenia zamieszkali na obszarze jej działalności.
10. Koordynator ma prawo podejmować decyzje dotyczące realizowanych przez filię celów statutowych Stowarzyszenia, konsultując je wcześniej z pozostałymi członkami filii.
11. Koordynator ma prawo zaciągać zobowiązania finansowe zgodnie z przepisami prawa i statutem w kwocie nie przekraczającej środków przyznanych filii przez Zarząd.
12. Rozwiązanie filii następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a) zaprzestania faktycznej działalności przez filię lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej wymaganej dla jej powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
b) złożenia przez koordynatora lub minimum trzech członków zwyczajnych należących do filii wniosku o rozwiązanie filii, gdy Zarząd uzna wniosek za zasadny,
c) podejmowania przez filię działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz nadrzędnych.Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 37

Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) zapisy, dotacje i darowizny;
2) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego;
3) dochody z działalności statutowej;
4) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów;
5) składki członkowskie.

§ 38

Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.

§ 39


1. W ramach obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 40

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w następującym zakresie:

01.1.Uprawy rolne: warzywnictwo; ogrodnictwo
01.25.Z 
Chów i hodowla zwierząt pozostałych
01.41.ADziałalność usługowa związana z uprawami rolnymi
01.41.B 
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
02.01.A 
Gospodarka leśna
02.01.B 
Szkółkarstwo leśne
02.02.Z 
Działalność usługowa związana z leśnictwem
10.30.Z 
Wydobywanie, wzbogacanie i brykietowanie torfu
15
Produkcja artykułów spożywczych i napojów
17.72.Z 
Produkcja odzieży dzianej
18.2
Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej
20.51.Z  
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna 
20.52.Z 
Produkcja  wyrobów z korka,  słomy i materiałów  używanych do wyplatania
22.11.Z  
Wydawanie książek
22.12.Z  
Wydawanie gazet
22.13.Z  
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z  
Wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z  
Działalność wydawnicza pozostała
22.21.Z  
Drukowanie gazet 
22.22.Z  
Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23.Z  
Introligatorstwo
22.24.Z  
Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
22.25.Z  
Działalność graficzna pomocnicza
22.31.Z  
Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z  
Reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z  
Reprodukcja komputerowych nośników informacji
24.5
Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych
24.63.Z  
Produkcja olejków eterycznych
25.24.Z  
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
26.82.Z  
Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
36.14.B 
Działalność  usługowa w zakresie  wykończania  mebli
36.30.Z
Produkcja instrumentów muzycznych
36.50.Z  
Produkcja gier i zabawek
36.63.Z  
Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
51.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
51.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
51.31.Z  
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.34.B  
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
51.37.Z  
Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.38.B  
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
51.39.Z  
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.1
Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
51.38.B 
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
51.90.Z 
Pozostała sprzedaż hurtowa
52.1
Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
52.21.Z 
Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.24.Z  
Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych
52.25.Z 
Sprzedaż detaliczna napojów bezalkoholowych
52.27.B
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.33.Z 
Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
52.47.A 
Sprzedaż detaliczna książek
52.47.B
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów  piśmiennych
52.48.C 
Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.48.E 
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
52.48.F 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
52.48.G 
Sprzedaż   detaliczna   artykułów    nieżywnościowych,   w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.50.Z 
Sprzedaż  detaliczna  artykułów  używanych  prowadzona  w sklepach
52.61.Z 
Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży wysyłkowej
52.62.A 
Sprzedaż detaliczna żywności i artykułów spożywczych prowadzona na straganach i targowiskach
52.62.B 
Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach
52.63.A 
Sprzedaż  detaliczna  bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
52.63.B
Sprzedaż  detaliczna pozostała prowadzona poza  siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.22.Z 
Pola  kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych
55.23.Z 
Miejsca  krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
55.30.A 
Restauracje
55.30.B 
Placówki gastronomiczne pozostałe
55.40.Z 
Bary
55.52.Z 
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
63.30.A 
Działalność organizatorów turystyki
63.30.D
Działalność turystyczna pozostała
63.30.B
Działalność pośredników turystycznych
63.30.C
Działalność agentów turystycznych
64.20.G
Działalność telekomunikacyjna pozostała
70.11.Z 
Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z 
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z 
Wynajem nieruchomości na własny rachunek
72.21.Z 
Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
72.22.Z 
Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
72.30.Z 
Przetwarzanie danych
72.40.Z 
Działalność związana z bazami danych
72.60.Z 
Działalność związana z informatyką, pozostała
74.13.Z 
Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.A 
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.20.A 
Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
74.40.Z 
Reklama
74.81.Z 
Działalność fotograficzna
74.85.Z 
Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
74.87.A 
Działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B 
Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.1
Przedszkola i szkolnictwo podstawowe
80.42.B
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.14.A 
Działalność fizjoterapeutyczna
85.14.D 
Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
85.14.E
Działalność paramedyczna
85.14.F 
Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.31.A 
Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
85.31.B 
Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem
85.32.C 
Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
92.11.Z 
Produkcja filmów i nagrań wideo
92.12.Z 
Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
92.13.Z 
Projekcja filmów
92.20.Z 
Działalność radiowa i telewizyjna
92.31.E 
Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F 
Działalność domów i ośrodków kultury
92.34.Z 
Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.72.Z 
Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.04.Z 
Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
93.05.Z 
Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana


Upoważnionym do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych jest każdy Członek Zarządu, a także osoba, o której mowa w § 36 pkt 11.

§ 42

Stowarzyszeniu zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 43

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętych większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania liczby członków.    

§ 44

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

Z naszego bloga


Top 11

Najpopularniejsze artykuły: 


Newsletter


Wyślij

Po więcej informacji zapisz
się do naszego newslettera

Licznik odwiedzin: 8836124 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 13:01:39