Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

O nas

O Macierzy wierszem...

MACIERZ nawiązuje do najlepszych tradycji kulturalnych, w aktualnej formie powstała pierwotnie w Toruniu w 1981 roku zrzeszając kilkanaście eko i ezo klubów z całej Polski. MACIERZ służy ruchowi ekologicznemu i prozdrowotnemu w całej Polsce będąc jednym z najstarszych ruchów tego typu. "Macierz" odrodziła się w nowej formie w 2001 roku w Trójmieście, rozszerzając nieco swój profil zainteresowań. MACIERZ jest niezależna od jakiejkolwiek organizacji czy opcji światopoglądowej, chociaż współpracuje w wieloma organizacjami i ruchami o podobnym charakterze. 

Macierz" zainteresowana jest tematami takimi jak: ekologia, alternatywna ekonomia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, wegetarianizm, prawa ludzi, prawa zwierząt, kultura, nowoczesna edukacja, naturoterapia, ziołolecznictwo, joga, energia słoneczna. Podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska i praw człowieka wymaga dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji. MACIERZ przez wiele lat wydawała kwartalnik kulturalno-społeczny pod tym samym tytułem, jednak aktualnei zdobycie archiwalnych egzemplarzy nie jest łatwe. 

MACIERZ skupia wielu psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, rebirtherów, wegetarianbretharian, instruktorów jogi, mistrzów i sympatyków terapii reiki, terapeutów ajurwedyjskich, naturoterapeutów, bioterapeutów, uzdrowicieli, obrońców praw człowieka, obrońców przyrody, psychotroników, parapsychologów, ludzi pracujących nad nowymi paradygmatami w nauce. Każdy może włączyć się w nurt dobroczynnej społecznej aktywności, w tym współtworzenia Artykularni Macierz

Macierz posiadała o­sobowość prawną - aktualnie działa pod egidą innych Fundacji i Stowarzyszeń. Działa na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski posiadając liczne przedstawicielstwa i ośrodki w wielu miejscowościach. H/Aktywiści Macierzy pochodzą z całej Polski oraz innych krajów.

Nasza działalność skupia się wokół:

 • promocji jogi, medycyny naturalnej (ajurwedy) i innych metod pracy z ciałem i umysłem, kształtujących charakter i osobowość, pomagających rozwiązać wewnętrzne problemy i dylematy
 • promocji wegetarianizmu i ekologicznego stylu życia jako rozwiązania wielu problemów trapiących ludzkość, a wobec problemu globalnego ocieplenia – również nieuniknionej konieczności
 • wydawania publikacji służących pogłębianiu świadomości, zrozumienia otaczającego nas świata i rzeczywistości w której istniejemy
 • prowadzenia działalności charytatywnej i organizowaniu pomocy osobom potrzebującym
 • aktywnej obronie praw ludzi "politycznie niepoprawnych", prześladowanych przez państwo i trzecią władzę za wyznawany światopogląd, przynależność religijną, orientację seksualną i rasową
 • działalności resocjalizacyjnej poprzez współpracę z różnymi zakładami karnymi na terenie całego kraju
 • promowania różnych kultur i tradycji, studiowania i badania kultury słowiańskiej, śiwaickiej, celtyckiej, aryjskiej i indoeuropejskich korzeni naszej kultury
 • organizowania happeningów ekologicznych, współuczestnictwo w ogólnopolskich akcjach w ramach ochrony przyrody
 • poznawania kultury, sztuki i tradycji różnych narodów
 • upowszechniania ekotechnologii, promowania naturalnego rolnictwa
 • prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej i szkoleniowej poprzez wykłady, kursy i seminaria oraz indywidualne konsultacje z członkami Zespoów Tematycznych Macierzy
 • prawnego patronowania dla grup i wspólnot alternatywnych szczególnie związanych z ekologią, ochroną praw człowieka, sztuką i innych, stawiających sobie za cel dobro społeczne i ekologiczne
 • zbierania funduszów i rzeczy materialnych dla ofiar wypadków i kataklizmów oraz chorych dzieci
 • organizowania zielonych kolonii dla dzieci
 • pomocy ofiarom przemocy, represji, gwałtu i innym pokrzywdzonym i innych działaniach humanistycznych i humanitarnych

Być może:

 • cechuje Cię entuzjazm i potrzeba ulepszania świata
 • chcesz pracować w gronie nowych przyjaciół
 • masz ciekawe pomysły służące ochronie przyrody lub poprawie życia
 • masz problem i potrzebujesz pomocy

Dołącz do nas! Skontaktuj się z nami, razem możemy więcej.


MACIERZ to nie tylko znane pojęcie matematyczne ale i piękne pradawne słowo oznaczające Ojczyznę, Matkę, miejsce, skąd pochodzi człowiek, a także samo źródło jego człowieczeństwa, czyli miejsce skąd pochodzi dusza. Jest to słowo ważne dla każdego człowieka urodzonego i wychowanego w duchu kultury, obyczaju, folkloru, w duchu tradycyjnych wartości i wzorców społeczeństwa opartego na Honorze, Dyscyplinie, Zgodzie i Braterstwie, jako naczelnych ideałach.

Artykularnia Macierz w ramach swoich działań oferuje współpracę swej dla grup i wspólnot alternatywnych, szczególnie związanych z ekorolnictwem, nowymi ekotechnologiami, kulturą i sztuką. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, których cele są zbliżone lub podobne. Afiliacje osób, grup, klubów czy ekofarm odbywają się na zasadach partnerstwa oraz szczegółowej negocjacji i przedsięwzięcia! Szczególny nacisk w zakresie promowania różnych kultur i tradycji kładziemy na badanie i studiowanie kultury słowiańskiej, celtyckiej, indyjskiej i aryjskiej, co jest przedmiotem zainteresowania aktualnych członków. Ogólnie podstawą jest badanie kultury indoeuropejskiej do której należy większość ludów Euroazji. 


Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna - organizacja kulturalno-oświatowa założona na terenie Królestwa Polskiego w 1906 roku na mocy reskryptu carskiego z 14 października 1905 roku zezwalającego na zakładanie prywatnych szkół z polskim językiem wykładowym jednak bez praw publicznych przez Józefa Świętkowskiego, Henryka Sienkiewicza, Antoniego Osuchowskiego i Mieczysława Brzezińskiego. Celem organizacji było krzewienie i popieranie oświaty w duchu tradycyjnym i narodowym poprzez zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych, ochronek, szkół powszechnych, seminariów nauczycielskich, szkół średnich i szkół wyższych, organizowanie czytelni, bibliotek, uniwersytetów ludowych, urządzania odczytów, wykładów, pogadanek, przedstawień publicznych, wydawania i rozpowszechniania książek.

Legalna działalność trwała niespełna rok, bowiem w 1907 roku władze imperium rosyjskiego zdelegalizowały PMS, która odtąd prowadziła swe prace w konspiracji, aż do 1916 roku, kiedy to niemieckie władze okupacyjne oficjalnie zezwoliły na jej reaktywację i zatwierdziły statut. Dnia 3 maja 1918 roku, w całej Polsce, odbywały się zorganizowane przez Straż Kresową i Polską Macierz Szkolną manifestacje, jako zbiorowy protest społeczeństwa przeciw układom brzeskim (z lutego 1918 r.), przekazującym Chełmszczyznę i Podlasie Ukrainie. Był to Dzień zbiorowej odpowiedzi na układy brzeskie. Np. w Chełmie wzięło udział 30 tysięcy manifestantów. Nieliczni w tym mieście Ukraińcy nie próbowali protestować. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku stowarzyszenie to rozszerzyło swój zasięg na Śląsk Cieszyński i województwa północno-wschodnie, gdzie działało szczególnie intensywnie.

W grudniu 1923 roku Polska Macierz Szkolna wraz z Towarzystwem Szkoły Ludowej z Galicji i Towarzystwem Czytelni Ludowych działającym w województwie poznańskim i na Górnym Śląsku utworzyła Wydział Wykonawczy Polskich Towarzystw Oświatowych, który prowadził swą działalność na podstawie dyrektyw Komisji Porozumiewawczej Towarzystw, w skład której wchodzili prezesi tych organizacji i po jednym członku ich zarządów. W połowie lat trzydziestych XX wieku PMS prowadziła: 15 średnich zakładów ogólnokształcących, 18 szkół handlowych, 13 męskich szkół rzemieślniczo-przemysłowych, 10 żeńskich szkół przemysłowych, 5 dokształcających szkół zawodowych, 51 szkół powszechnych, 24 bursy, 36 ochronek oraz około 800 bibliotek z 434 tysiącami książek. Współcześnie niestety wiele z tych bibliotek zostało zlikwidowanych.

Szeroką działalność stowarzyszenie PMS prowadziło poza ówczesnymi granicami kraju. Od 1921 roku na terenie Wolnego Miasta Gdańska utrzymywało wiele ochronek podtrzymujących polskość wśród dzieci oraz prowadziło polskie gimnazjum. W Czechosłowacji było największą polską organizacją liczącą ponad 8 tysięcy członków, głównie robotników, górników i drobnych rolników i utrzymywało całe polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku Cieszyńskim i na Morawach. Polska Macierz Szkolna deklarowała swą apolityczność, jednak częściowo pozostawała pod wpływem Stronnictwa Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji. Wydawała swój własny organ prasowy pod nazwą organizacji, w szczytowym okresie liczyła ponad 30 tysięcy członków. Aktywnymi działaczami byli: Józef Stemler, Władysław Sołtan, Ignacy Balicki, Marian Reiter, Władysław Przanowski. Organizacja istniała do 1 sierpnia 1940 roku, kiedy to zarządzeniem niemieckich władz okupacyjnych zlikwidowano wszystkie polskie fundacje i stowarzyszenia działające na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Dzieło samopomocy narodowej: Polska Macierz Szkolna, 1905-1935 zebrał Józef Stemler z przedmową Władysława Sołtana, Warszawa 1935


Zostań naszym sponsorem!

Wpłacając dotację na nasze konto wspierasz tych wszystkich ludzi, zwierzęta i rośliny, którym pomagamy. Każda złotówka, którą nas dotujesz jest wykorzystana na cele, dla których grupa i artykularnia powstała.

•Dawny zarchiwizowany Statut Stowarzyszenia Macierz
O Macierzy wierszem ...

Z naszego bloga


Top 11

Najpopularniejsze artykuły: 


Newsletter


Wyślij

Po więcej informacji zapisz
się do naszego newslettera

Licznik odwiedzin: 8668914 Ostatnia aktualizacja strony: 2020-10-27 06:42:04