Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 4701


Wykaz Decyzji MSWiA o Niszczeniu Mniejszości Wyznaniowych w Polsce

Wykaz decyzji odmawiających wpisu do Rejestru Kościołów
i innych Związków Wyznaniowych


Stan na dzień 25.01.2002

Uwagi:

1. Wykaz decyzji odmownych obejmuje czas od wejścia w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (DzU z 23 maja 1989 r. ).
2. Organem wydającym decyzje w sprawie rejestracji i odmowy rejestracji był: Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów (1990-1996), a następnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 1997 r. do chwili obecnej)
3. W latach 1989-1998 obowiązywały pierwotne, liberalne zasady rejestracji. Ostrzejsze wymogi rejestracyjne obowiązują od 30.05.1998 r.
4. Od każdej decyzji odmownej przysługiwało prawo skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
5. Liczba 48 decyzji nie oznacza 48 związków wyznaniowych, gdyż niektóre z nich otrzymywały decyzje odmowne wielokrotnie. Są również związki wyznaniowe, które zmieniały jedynie nazwę i znowu otrzymywały odmowę (ale byli to ci sami wnioskodawcy). Są również i takie, które po pierwszej odmowie modyfikowały swoje wnioski i ostatecznie zostały zarejestrowane i obecnie figurują w rejestrze.

opr. Krzysztof Wiktor
(w nawiasach podano przyczynę odmowy)

L.p.  Nazwa  Decyzja 
1 Kościół Zjednoczonych Chrześcijan  decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 31.03.1993 r. (sfałszowana lista członków – założycieli) wyrok NSA z dnia 20.07.1995 r. oddalający skargę  
Centrum Przebudzenia “Ostatnie Żniwo”  decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 9.05.1993 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi)
3
Chrześcijańskie Wyznanie Dziesięciorga Przykazań
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 13.05.1993 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi) wyrok NSA z dnia 8.11.1994 r. uchylający decyzję organu rejestrowego)
4
Społeczność Chrześcijańska Izajasz 53:9 w Gorzowie Wielkopolskim
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 17.05.1993 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi)
5
Kościół Jezusa Chrystusa Wszystkich Wierzących i Niewierzących
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 17.05.1993 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi)
6
Japoński Zakon Buddyjski Nipponzan Myohoji w Polsce
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 14.07.1993 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
7
Stowarzyszenie Meszjah – Kadisz
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 14.07.1993 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
8
Misja Buddyjska w Szczecinie
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 23.08.1993 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
9
Kościół Chrześcijan Ewangelii Chrystusowej
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 5.10.1994 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
10
Zakon Braci Zen
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 4.11.1994 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
11
Immanuel - Kościół Nazarejczyka - Uczniowie Królestwa Niebios - Królestwo Hebrajskie Narodu Polskiego
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 12.04.1995 r. (brak listy członków – założycieli) wyrok NSA z dnia 8.08.1996 r. oddalający skargę.
12
Zrzeszenie Rodzimej Wiary
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 22.05.1995 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
13
Adonai Kościół Chrześcijan
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 31.07.1995 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
14
Międzynarodowe Towarzystwo Tantryczne “Satori”
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 30.11.1995 r. (sprzeczność doktryny religijnej z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność publiczną oraz podstawowe prawa i wolności obywatelskie)
15
Polski Kościół Ewolucyjny
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 12.01.1996 r. (sprzeczność doktryny religijnej z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność publiczną oraz podstawowe prawa i wolności obywatelskie)
16
Bractwo Zakonne Himawanti
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 1.04.1996 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę) · postanowienie NSA z dnia 29.06.1996 r. odrzucające skargę.
17
Kościół Nowochrześcijański
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 25.04.1996 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
18
Międzynarodowy Związek Religijny “Samadhi”
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 2.09.1996 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
19
Kościół Miłosierdzia i Objawienia
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 30.10.1996 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę) postanowienie NSA z dnia 19.03.1997 r. odrzucające skargę.
20
Wolny Związek Wyznaniowy “Sprawiedliwość Boża”
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 29.11.1996 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę) postanowienie NSA z dnia 14.10.1997 r. odrzucające skargę.
21
Kościół Wiecznościowy
decyzja Ministra – Szefa URM z dnia 29.11.1996 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
22
Kościół Miłosierdzia i Objawienia
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.05.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę) wyrok NSA z dnia 23.01.1998 r. uchylający decyzję organu rejestrowego (w opinii NSA niezbędna jest opinia biegłego religioznawcy).
23
Wspólnota Kościołów Nowotestamentowych
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.02.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
24
Kościół w Rybniku
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.02.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę) postanowienie NSA z dnia 7.01.1998 r. odrzucające skargę.
25
Związek Hatha Jogi “Świątynia Błękitnego Lotosu”
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.03.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
26
Kościół Jezusa Chrystusa “Oblubienica”
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.03.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
27
Związek Odnowy w Duchu Miłości
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.04.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
28
Kościół Chrześcijańskiej Nadziei
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.05.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
29
Kościół Wyznawcy Znaku
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.08.1997 r. (sprzeczność doktryny religijnej z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność publiczną oraz podstawowe prawa i wolności obywatelskie)
30
Wspólnota Chrześcijańska Ludzi Pracy
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.08.1997 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
31
Kościół Cudów Narodowa Federacja Duchowych Uzdrowicieli
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.11.1997 r. (brak cech religii) wyrok NSA z dnia 23.10.1998 r. oddalający skargę.
32
Zgromadzenie Wyznaniowe “Ruch Taoistyczny”
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.01.1998 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę)
33
Polski Ruch Raeliański
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.02.1998 r. (sprzeczność doktryny religijnej z przepisami ustaw chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność publiczną oraz podstawowe prawa i wolności obywatelskie) wyrok NSA z dnia 22.01.1999 r. oddalający skargę.
34
Zakon Wtajemniczonego Rycerstwa Linii Spiralnego Pierścienia
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.05.1998 r. (brak cech religii) wyrok NSA z dnia 7.05.1999 r. uchylający decyzję organu rejestrowego (w opinii NSA niezbędna jest opinia biegłego religioznawcy).
35
Kościół Braci Polskich Arian - Unitarian w RP “Unitarianum Polonorum” (grupa M. Wyrwicza)
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.07.1998 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi)
36
Kościół Miłości Pokoju
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30.07.1999 r. (brak poświadczonej notarialnie listy 100 członków)
37
Światowa Akademia Nauk Duchowych Uzdrowicieli Wszechświata
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.10.1999 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi)
38
Kościół Braci Polskich Arian - Unitarian w RP “Unitarianum Polonorum” (grupa M. Wyrwicza)
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.10.1999 r. (przekroczenie ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi)
39
Zakon Wtajemniczonego Rycerstwa Linii Spiralnego Pierścienia
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6.10.1999 r. (brak poświadczonej notarialnie listy 100 członków) wyrok NSA z 20.03.2001 r. oddalający skargę
40
Światowa Akademia Nauk Duchowych Uzdrowicieli Wszechświatów
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.07.2000 r. (nieuzupełnienie statutu o informacje wymagane przez ustawę) skarga w NSA – sprawa w toku
41
Kościół Łaski Bożej
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1.09.2001 r. (brak cech religii)
42
Zakon Kontemplariuszy Mocy
decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3.01.2002 r. (brak cech religii)

Licznik odwiedzin: 8836102 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 12:48:41