Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 10925


Więźniowie polityczni i więźniowie sumienia w III RP - 1989-2010

Oto międzynarodowa definicja więźniów politycznych i więźniów sumienia, z listą kilkunastu zaledwie przykładów z tysięcy politycznych aresztantów, więźniów politycznych i więźniów sumienia w Polsce w latach 1989-2010. W socjalistycznym PRL-u nie było tylu zbójeckich procesów politycznych, ani tylu osób represjonowanych oraz więzionych za przekonania co w III/IV RP po 1989 roku. 

Więzień polityczny

Amnesty International uważa za więźnia politycznego każdego więźnia, w którego sprawie występuje istotny pierwiastek polityczny, włączając w to motywację działań więźnia, jego czyny, albo motywy, dla których władze postanowiły go uwięzić. Mianem "politycznych" Amnesty International określa wszystkie aspekty stosunków międzyludzkich związane z "polityką", czyli mechanizmami społecznymi i dotyczącymi organizacji porządku publicznego. Chodzi tu o zasady, organizację i sposób rządzenia czy też prowadzenia spraw publicznych, również w kontekście języka, pochodzenia etnicznego, płci bądź wyznania, statusu społecznego i wpływów, jak i innych czynników. Termin ten odnosi się również do stosunków władzy w społeczności i w rodzinie, zatem wszelkie działania zmierzające do zmiany relacji między płciami w tej dziedzinie należy uważać za polityczne.

W wielu krajach procesy więźniów politycznych prowadzone są z pogwałceniem standardów prawa międzynarodowego. W innych mogą oni być przetrzymywani latami, a niekiedy przez całe dekady, bez procesu lub nawet bez jakiegokolwiek kontaktu z sądem. Amnesty International domaga się dla każdego więźnia politycznego przeprowadzenia rzetelnego procesu w rozsądnym terminie, zgodnie z uznanym przez społeczność międzynarodową prawem wszystkich więźniów do rzetelnego i bezzwłocznego procesu albo do uwolnienia. Pojęcie "więźnia politycznego" obejmuje zarówno więźniów sumienia jak i sprawców aktów przemocy o charakterze kryminalnym (lub też osoby oskarżone o pospolite przestępstwa, np. wtargnięcie na teren prywatny, zniszczenie mienia). Jednak tylko w przypadku więźniów sumienia Amnesty International żąda natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

Używanie zwrotu "więzień polityczny" przez Amnesty International nie zmierza do przyznania osobie przetrzymywanej specjalnego statusu ani nie oznacza, że ruch zajmuje jakiekolwiek stanowisko w kwestii celów politycznych więźnia. Organizacja ani nie popiera, ani nie kwestionuje poglądów ludzi, na rzecz których prowadzi kampanie, podobnie jak nie zajmuje stanowiska w sprawie użycia broni w konfliktach politycznych.

Oto kilka typowych dla Amnesty International przypadków zastosowania terminu "więzień polityczny":

- faktyczny lub domniemany członek zbrojnego ugrupowania politycznego oskarżony o "zdradę stanu" lub "usiłowanie dokonania przewrotu";

- osoba oskarżona lub skazana za przestępstwo pospolite popełnione w ramach aktu politycznego, np. na demonstracji związku zawodowego, wyznania czy organizacji rolników;

- kobieta oskarżona lub skazana za zamordowanie męża, który się nad nią znęcał, o ile proces odbywa się według dyskryminującego prawa dotyczącego obrony koniecznej;

- osoba oskarżona lub skazana za przestępstwo pospolite, jak morderstwo czy rabunek, dokonane z motywów politycznych, albo za niepłacenie podatków z przyczyn ideologicznych.

Wiele rządów, w tym Polska XXI wieku, utrzymuje, że w ich krajach nie ma więźniów politycznych, a są jedynie więźniowie przetrzymywani na mocy zwykłego prawa karnego. Mimo to Amnesty International określa przypadki podobne do powyższych mianem "politycznych" i w odniesieniu do nich używa określeń "proces polityczny" i "uwięzienie z przyczyn politycznych". Nie oznacza to sprzeciwu Amnesty International wobec uwięzienia jako takiego, chyba że uznaje również osobę zatrzymaną za typowego więźnia sumienia.

Amnesty International nie tylko upomina się o pojedynczych więźniów politycznych, ale wzywa też rządy do zniesienia procedur umożliwiających długotrwałe odosobnienie z powodów politycznych bez ochrony prawnej. 

W Polskich więzieniach i aresztach na rok 2010 przebywają tysiące więźniów politycznych, także osoby więzione z powodu nieakceptowania dyktatury chrześcijańsko-katolickiej w Polsce po 1989 roku. 

Więzień sumienia

Osoba uwięziona lub poddana innym ograniczeniom fizycznym z powodu swoich poglądów, w tym politycznych i wyznaniowych, działań artystycznych, pisarstwa, pochodzenia etnicznego, płci, koloru skóry, języka, tożsamości narodowej, pochodzenia społecznego, poziomu zamożności, urodzenia, orientacji seksualnej lub innego statusu, która nie uciekała się do przemocy, ani też nie głosiła ani nie nawoływała do przemocy czy nienawiści. 

Dokładna liczba więźniów sumienia przebywających za kratami na świecie nie jest znana. Przetrzymują ich rządy o różnych systemach politycznych i społecznych, a czasami zbrojne ugrupowania polityczne. Wiadomo jednak, że na każde ujawnione nazwisko więźnia sumienia przypada wiele innych - nieznanych. 

Wśród więźniów sumienia są wybitne osobistości znane ze swej działalności publicznej. Wielu z nich to artyści, prawnicy, politycy i działacze związkowi, którzy odważyli się rzucić wyzwanie oficjalnej ideologii. Jednak większość to zwykli ludzie, nawet dzieci, o bardzo różnych losach, uwięzieni nie za swą działalność polityczną, a za to, kim są.

Niektórymi więźniami sumienia kieruje sprzeciw wobec systemu rządów w ich kraju, inni zostali uwięzieni mimo tego, że ich działalność mieści się w granicach prawa obowiązującego w danym państwie. Powodami uwięzienia są:

- zaangażowanie w działalność polityczną bez użycia przemocy, np. uczestnictwo w pracy społecznej na poziomie lokalnym;

- przynależność do domagającej się autonomii grupy etnicznej (np. represjonowani Ślązacy);

- regularny udział w praktykach religijnych nieakceptowanych przez państwo;

- udział w działaniach związkowych, np. strajkach lub demonstracjach;

- rzekome popełnienie przestępstwa, podczas gdy czyn polegał jedynie na krytyce władz;

- pisanie alarmistycznych artykułów prasowych o pogwałceniach praw człowieka we własnym kraju;

- pisanie krytycznej poezji, ujawnianie afer politycznych, działność artystyczna; 

- odmowa odbycia służby wojskowej ze względu na przekonania;

- sprzeciw wobec obowiązku posługiwania się językiem urzędowym danego kraju;

- mieszkanie w konkretnej wsi;

- pokrewieństwo z działaczem opozycji;

- bycie kobietą, gdy dochodzi do ograniczenia wolności wyłącznie ze względu na płeć (np. w Afganistanie pod rządami talibów);

- rzeczywista lub domniemana tożsamość seksualna lub zaangażowanie w związki bądź kontakty z osobami tej samej płci.

Amnesty International domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia, którzy są więzieni z powodu swoich poglądów albo z powodu tożsamości, a nie za popełnione przestępstwa typowo kryminalne. Zgodnie z prawem międzynarodowym, rządom nie wolno ich przetrzymywać.

Amnesty International posługuje się szczegółową i konkretną definicją "więźnia sumienia". Stwierdzenie, czy dany więzień należy do tej kategorii, wymaga często dokładnego przeanalizowania faktów, a decyzja należy do pracowników Międzynarodowego Sekretariatu, którzy opierają się na informacjach zaczerpniętych z wielu źródeł, oceniając ich zgodność z uznaną definicją. W razie trudności osoby prowadzące badania mogą przekazać sprawę międzynarodowej grupie wolontariuszy, zwanej Stałym Komitetem ds. Mandatu. 

Więźniowie polityczni i więźniowie sumienia III RP

Typowe w Polsce po 1989 roku nazwiska więźniów sumienia, więźniów politycznych i osób represjonowanych z powodów politycznych to m.in.: 

- Anna Jankowiak - młoda matka z Wierzchowa koło Szczecinka w majestacie tak zwanego prawa pozbawiona została w 2010 roku sześcioletniego dziecka z powodu zajmowania się Feng Shui i wyznawania światopoglądu taoistycznego. Sąd w Szczecinku bezpodstawnie i wbrew Konwencji Genewskiej odebrał jej dziecko jedynie na podstawie pomówień zwyrodniałych Jezusem Chrystusem chrześcijańskich aktywistów, którzy twierdzili, że dziecko nie ma możliwości obchodzenia w jej domu świąt katolickich. Jak wiadomo inne wyznania i religie mają swoje święta, a nie katolickie. Polska odmawia widać swoim obywatelom prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i wyznaniem. Jest to typowa dla Polski łobuzeria sądowej mafii katolików i chrześcijan pospołu - sekt obrzydliwie skompromitowanych pedofilią księży i zakonnic. Prześladowania za przekonania jak widać nasilają się, a polski reżim totalitarnie katolicki jest coraz bardziej agresywny i złośliwy. 

-  Grzegorz Matwiejszyn - artysta malarz z Legnicy, którego prace w postaci obrazów zaatakowały w listopadzie 2010 bandy upolitycznionych moherowych beretów i podobnych paranoików religijnych piszących oszczercze epistoły do policji i prokuratury, jakoby dzieła twórcy obrażały ich jakieś tam "uczucia religijne", jak w innych przypadkach mających obraz paranoi o podłożu religijnej uraźliwości!

- Krzysztof Kuszej - artysta malarz. Zaprotestował przeciwko pedofilii wśród księży katolickich. Namalował kilkanaście obrazów piętnujących księży pedofilów i wiersze, wszystko o dramatycznym charakterze podkreślającym bestialskie zbrodnie księży pedofilów. Zatrzymany przez klerykalną łódzką policję polityczno-wyznaniową, obrazy policja skradła razem z wierszami i komputerami, a sam artysta trzymany jest na dozorze policyjnym, bo propedofilska od 1600 kuria katolicka w Łodzi upatrzyła sobie tego artystę za swój cel. I to w 2010 roku! Dlaczego prokuratura w Łodzi nie raczy wszystkim księżom zajrzeć do komputerów i sypialni na plebaniach, tego nie podano! 

Dariusz Bojda - pisarz i poeta z Krakowa, prześladowany przez rządzącą Krakowem mafię polityczną, podszytą klerem i dawnymi działaczami służby bezpieczeństwa PRL dziś robiących mafijne interesy z Kościołem w Krakowie. Dariusz Bojda protestował w swoich utworach m.in. przeciwko wyprzedaży majątku narodowego klerykalnym mafiom biznesowym oraz przeciwko zbrodniom psychiatrii sądowej niszczącej brutalnie tysiące ludzi rocznie w polskich psychuszkach. 

- Katarzyna Brudnias - dziennikarka z Super Expresu, która została w 2007 roku przez warszawski Sąd Okręgowy skazana na grzywnę i więzienie za to, że opisała i upubliczniła produkującą i rozpowszechniającą pedofilską pornografię mafię pedofilską z Żoliborza w Warszawie prowadzoną przez dwóch braci Marcina i Mariana J. Badaniem skłonności seksualnych do dzieci u sędziów i prokuratorów warszawskich działających na usługach tej i innych pedofilskich mafii jak dotąd nikt się nie raczył zająć, ani w prokuraturze ani w sądzie! 

- Dorota Nieznalska - artystka malarka, prześladowana przez prokuratury i sądy oraz paranoików religijnych którzy zmienili Polskę w państwo wyznaniowe zwane już na świecie katotalibanem; 

- Adam Darski "Nergal" - piosenkarz i muzyk, sądownie prześladowany przez paranoika Ryszarda Nowaka oraz kilku innych działaczy PiS, a także paranoidalne organizacje antysektowe typu OKOpS. 

- Dorota Rabczewska "Doda" - artystka sceniczna, prześladowana w sądach przez Ryszarda Nowaka i OKOpS. 

Ahmed Zakajew - szef rządu Czeczenii na uchodźstwie prześladowany przez rosyjskie prawosławne władze, napadnięty przez polską policję i prokuraturę w bezprawny i zbójecki sposób! Wcześniej bezprawnie zatrzymano jego syna. Wszystko po tym, jak nawet Interpol i Europol odmówiły Rosji pomocy w prześladowaniu Zakajewa z powodów politycznych. 

- Mirosław Garlicki z Warszawy, kardiochirurg prześladowany z powodów politycznych przez PiS; 

- Alicja Tysiąc - prześladowana z faszystowskiej ustawy reżimu III RP o zakazie aborcji; 

- Stefan Łyżwiński - polityk wykończony w więzieniu z powodu pomówień, więziony bez dowodów winy; 

- Andrzej Lepper - skazywany przez katofaszystów wyłącznie za działalność polityczną, w tym za organizowanie chłopskich protestów przeciwko wadliwej polityce rolnej rządu; 

- Lew Rywin - pomówiony przez konkurencję, skazany bez dowodów winy; 

- Klaudiusz Wesołek - więziony za rzekome znieważanie faszystowskiej policji politycznej IPN; 

- Lechosław Gapik - profesor i seksuolog z Poznania, poszkodowany podobnie jak doktor G., piętnowany bez udowodnienia winy, wyrzucony z pracy, jedynie za przekonania i nowatorskie terapie pacjentów; 

- Barbara Blida - zmuszona do samobójstwa lub wedle niektórych źródeł zamordowana przez neonazistowską policję polityczną III RP;

- Wojciech Stefan Jaroń - pracownik naukowy i biznesmen z okolic Szczecina, który za to, że napisał pracę naukową o wadliwych ustawach i rozporządzeniach w zakresie handlu paliwami, został brutalnie napadnięty przez tajną policję polityczną CBŚ, wywleczony z domu i osiem miesięcy bezpodstawnie przetrzymywany w areszcie tymczasowym, za rzekome "przekręty paliwowe", o których na podstawie wiedzy naukowej napisał. 

- Bogusław Sobczuk - polski aktor pomawiany przez byłą partnerkę o pedofilię, który po 7 latach publicznego poniżania przed wadliwie pracującymi sądami i prokuratorami został uniewinniony od zarzutów. Przez 3 miesiące spędził bezpodstawnie w areszcie. Sąd jak zwykle w takich sprawach "zapomniał" zbadać orientację seksualną osoby pomawiającej, czyli byłej partnerki i matki dziecka, bo ta orientacja pozostawia wiele do życzenia. 

- Andrzej Samson - polski psychoterapeuta aresztowany i skazany na falii wściekłej katolickiej nagonki na wszelkie metody psychoterapii oraz leczenia naturalnego. Pisał pracę naukową o pedofilii i dlatego zbierał materiały o pedofilii, także w internecie. Działacze katolickich organizacji oskarżyli go fałszywie o pedofilię i posiadanie pedofilskiej pornografii, co w wypadku naukowca badające temat i piszącego prace naukowe jest normalne. W wyniku prześladowania przez prawicowo-katolicki sąd w Warszawie, Andrzej Samson zmarł zakatowany w kolejnych aresztach i więzieniach coraz bardziej faszystowskiej III RP. Oskarżenia wobec Andrzeja Samsona wyglądały tak, jakby patologa sądowego oskarżano o posiadanie trupów w prosektorium, gdzie robi sekcje zwłok. Co jeszcze wymyśli banda kościelnych zbirów w ramach zwalczania psychoterapii nie wiadomo. 

- Ryszard Cyba - aresztant, który z powodów politycznych zaczął zabijać pracowników PiS w Łodzi; 

- Irena Barcz - prześladowana aresztami przez mafię pedofilów i producentów pornografii dziecięcej oraz prokuraturę i sąd na usługach mafii pedofilskiej z Bydgoszczy. 

- około 1000 Świadków Jehowy, zielonoświątkowców i buddystów usuniętych z pracy w polskich szkołach publicznych z powodu odmowy uczęszczania na msze katolickie w ramach narzuconej odgórnie przez katolicki reżim ideologii katolickiej; 

- około 600 dziennikarzy zwolnionych z pracy w swoich redakcjach za tzw. naruszenie katolickiej linii ideologicznej państwa wyznaiowego jakim stała się Polska po 1989 roku; 

- kilkuset muzułmanów napadanych przez siły specjalne RP z nieuzasadnionego podejrzenia o rzekomy terroryzm, niejako profilaktycznie; 

- tysiące ojców poszkodowanych każdego roku przez feministyczne sądy rodzinne w Polsce! 

- około 70 związków wyznaniowych którym w sposób przestępczy MSWiA odmówiło w latach 1990-2010 rejestracji osoby prawnej ich religii, gdyż... nie wyznają "wartości chrześcijańskich", w tym są wyznania taoistyczne, tantryczne, hinduistyczne, buddyjskie i chrześcijańskie, nie tylko islamistyczne! Razem to szacunkowo represje wobec przynajmniej 300 tysięcy ludzi w Polsce! 

 

Tak wygląda III Rzeczpospolita, zbrodniami politycznymi mocno cuchnąca! Zamiast walczyć o rzekomych więźniów politycznych na Kubie, w Chinach czy w Iranie, czas aby wszyscy obrońcy praw człowieka najpierw zajęli się zdecydowanie walką o podstawowe prawa człowieka w Polsce i występowali w obronie więźniów politycznych reżimu jaki mają we własnym kraju! 

W pewnej politycznej sprawie, sędzina z Bydgoszczy, na odczytanie jej fragmentu Konstytucji, zareagowała tak: "Mnie Konstytucja nie obchodzi, ja mam swoje zasady!" I to jest Polska XXI wieku oraz powód łamania praw człowieka i tworzenia kasty więźniów politycznych w tym więźniów sumienia, np. tysięcy ojców, którzy odmawiają płacenia alimentów na nie swoje dzieci, a nękanych więzieniem za długi oraz rujnowanych komornikami. 

 

Linki - Zajrzyj tutaj: 

http://www.aferyibezprawie.org/

Afery sądowe - telewizja internetowa: 

http://temida.tvg9.cba.pl/

Opracował Zespół d/s Obrony Praw Człowieka

Licznik odwiedzin: 8855495 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-10-21 07:20:40