Stowarzyszenie Macierz

Stowarzyszenie MACIERZ powstało jako organizacja zajmująca się ochroną Praw Człowieka, ekologią, promocją zdrowego odżywiania i funkcjonowania, działalnością charytatywną w różnych dziedzinach życia.

Ilość wejść: 2782


Licencja PARETO - Ochrona Praw Autora do Zysku w Proporcji 80/20

Autorom, którzy marzą o zarabianiu na swoich utworach, proponuję zapoznanie się z warunkami formalno prawnymi Licencji Pareto, która zapewnia najlepsze chroniące materialne prawa autora do zysku z dzieła oraz pozwala na jego swobodne rozprzestrzenianie.

 

Licencja Pareto

Wersja 1.1
Autor: Zbigniew Galar

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEJ LICENCJI NIE POWODUJE POWSTANIA STOSUNKU PRAWNEGO „ADWOKAT – KLIENT”.

AUTOR LICENCJI, DOSTARCZA JEDYNIE INFORMACJI O TEJ LICENCJI JAKO INSTRUMENTU, KTÓRY MOŻNA NA ZASADACH W NIEJ ZAWARTYCH WYKORZYSTAĆ DLA WŁASNYCH CELÓW.

AUTOR LICENCJI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD MOGĄCYCH POWSTAĆ W WYNIKU JEJ WYKORZYSTYWANIA.

Licencja:

I – Definicje

1. „Utwór Zbiorowy” – w rozumieniu niniejszej Licencji oznacza utwór, taki jak wydanie periodyczne, antologia lub encyklopedia, stanowiący całość składającą się z odrębnych i niezależnych utworów. Dla celów niniejszej Licencji utwór spełniający cechy Utworu Zbiorowego nie jest uważany za Utwór Zależny.

2. „Utwór Zależny” – w rozumieniu niniejszej Licencji oznacza utwór powstały na bazie Utworu, lub też Utworu i innych chronionych prawem autorskim utworów, taki jak tłumaczenie, aranżacja muzyczna, adaptacja sceniczna, beletryzacja, adaptacja filmowa, adaptacja dźwiękowa, reprodukcja artystyczna, streszczenie, skrócona wersja, lub jakakolwiek inna forma w której następuje przerobienie, przekształcenie lub adaptacja Utworu, za wyjątkiem utworu który spełnia cechy Utworu Zbiorowego i nie jest, dla celów licencji, uważany za Utwór Zależny. Dla uniknięcia wątpliwości w przypadku utworu muzycznego synchronizacja Utworu z obrazami wizualnymi prowadzi do powstania Utworu Zależnego w rozumieniu niniejszej Licencji.

3. „Utwór” – oznacza chroniony prawem autorskim utwór udostępniany na podstawie niniejszej Licencji.

4. „Twórca” – oznacza osobę fizyczną, która stworzyła Utwór Pierwotny.

5. „Licencjodawca” – oznacza Twórcę, który udostępnia Utwór Pierwotny na podstawie niniejszej Licencji.

6. „Licencjobiorca” – oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Twórcy na wykonywanie uprawnień przyznanych licencją.

7. Uniform Resource Identifier – oznacza internetowy adres zbioru informacji na temat zarządzania prawami w rozumieniu art. 6 pkt 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, określającego warunki korzystania z Utworu zawarte w niniejszej Licencji.

II – Postanowienia ogólne

1. Utwór (zdefiniowany w punkcie I tej Licencji) jest udostępniony na warunkach niniejszej publicznej Licencji („Licencja Pareto” lub „Licencja”). Utwór udostępniany na warunkach niniejszej Licencji podlega ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Utworu, na warunkach innych niż określone w niniejszej Licencji lub prawie autorskim.

2. Każdy kto w jakikolwiek sposób skorzysta z uprawnień objętych niniejszą Licencją (Licencjobiorca), w momencie wykorzystania oświadcza w sposób dorozumiany, że akceptuje wszystkie postanowienia tej Licencji.

III – Dozwolony użytek

Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia uprawnień wynikających z dozwolonego użytku, wyczerpania prawa lub innych ograniczeń praw wyłącznych podmiotu tych praw, przysługujących mu w myśl prawa autorskiego lub innych znajdujących zastosowanie ustaw.

IV – Uprawnienia

1. Licencjodawca udziela niniejszej Licencji, która jest licencją nieodpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie – do korzystania z Utworu, w przypadku nie czerpania przez Licencjobiorcę z jego wykorzystania korzyści majątkowych, w następujący sposób:

a) zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Utworów Zbiorowych, zwielokrotnianie Utworu jako części Utworu Zbiorowego,

b) tworzenie i zwielokrotnianie Utworów Zależnych,

c) rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu oraz Utworu jako części Utworu Zbiorowego,

d) rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór Zależny jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu Zależnego,

e) wynagrodzenie w ramach umów generalnych:

W przypadku, gdy Utwór jest utworem muzycznym – Licencjodawca zrzeka się prawa do pobierania, indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, wynagrodzeń z tytułu nieodpłatnego dla słuchaczy publicznego wykonania lub publicznego wykonania cyfrowego Utworu,

f) wynagrodzenia za publiczne cyfrowe wykonywanie utworu muzycznego:

W przypadku utworów muzycznych utrwalonych w formie nagrań – Licencjodawca zrzeka się prawa majątkowego autorskiego do pobierania, indywidualnie, czy też za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania wynagrodzeń z tytułu publicznego, nieodpłatnego dla słuchaczy cyfrowego wykonywania Utworu.

2. W przypadku czerpania przez Licencjobiorcę z jego wykorzystania korzyści majątkowych, w następujący sposób – Licencjodawca udziela niniejszej Licencji, która jest licencją odpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie – do korzystania z Utworu:

a) zwielokrotnianie Utworu,

b) rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu,

c) w przypadku gdy Utwór jest utworem muzycznym – Licencjodawca nie zrzeka się prawa do pobierania indywidualnie i zastrzega sobie prawo wyrażenia wprost woli przekazania uprawnień do pobierania, za pośrednictwem organizacji non-profit zbiorowego zarządzania, wynagrodzeń z tytułu, odpłatnego dla słuchaczy, publicznego wykonania lub publicznego wykonania cyfrowego Utworu,

d) w przypadku utworów muzycznych utrwalonych w formie nagrań – Licencjodawca nie zrzeka się prawa majątkowego autorskiego do pobierania, indywidualnie, wynagrodzeń z tytułu publicznego, odpłatnego dla słuchaczy, cyfrowego wykonywania Utworu i zastrzega sobie prawo wyrażenia wprost woli przekazania uprawnień do pobierania, za pośrednictwem organizacji non-profit zbiorowego zarządzania, wynagrodzeń z tytułu publicznego, odpłatnego dla słuchaczy, cyfrowego wykonywania Utworu.

Powyższe zapisy tego podpunktu obowiązują, pod warunkiem przekazania przez Licencjobiorcę 80% swoich:
- dochodów, jeśli Licencjobiorcą jest osoba prawna,
- zysków, jeśli Licencjobiorcą jest osoba fizyczna,
wynikłych z komercyjnego wykorzystania licencjonowanej własności intelektualnej – dla Twórcy będącego Licencjodawcą Utworu.

3. W przypadku czerpania przez Licencjobiorcę z jego wykorzystania korzyści majątkowych, w następujący sposób – Licencjodawca udziela niniejszej Licencji, która jest licencją odpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie – do korzystania z Utworu:

a) włączanie Utworu do jednego lub więcej Utworów Zbiorowych, zwielokrotnianie Utworu jako części Utworu Zbiorowego,

b) tworzenie i zwielokrotnianie Utworów Zależnych,

c) rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór Zbiorowy z wykorzystaniem licencjonowanego Utworu lub Utwór Zależny jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu jako części Utworu Zbiorowego,

d) rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór Zależny jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu Zależnego,

e) w przypadku gdy Utwór Zależny albo Utwór Zbiorowy powstały z wykorzystaniem Utworu jest utworem muzycznym – Licencjodawca nie zrzeka się prawa do pobierania indywidualnie i zastrzega sobie prawo wyrażenia wprost woli przekazania uprawnień do pobierania, za pośrednictwem organizacji non-profit zbiorowego zarządzania, wynagrodzeń z tytułu, odpłatnego dla słuchaczy, publicznego wykonania lub publicznego wykonania cyfrowego Utworu Zależnego albo Utworu Zbiorowego powstałego z wykorzystaniem Utworu,

f) w przypadku utworów muzycznych utrwalonych w formie nagrań – Licencjodawca nie zrzeka się prawa majątkowego autorskiego do pobierania, indywidualnie, wynagrodzeń z tytułu publicznego, odpłatnego dla słuchaczy, cyfrowego wykonywania Utworu Zależnego albo Utworu Zbiorowego powstałego z wykorzystaniem Utworu i zastrzega sobie prawo wyrażenia wprost woli przekazania uprawnień do pobierania, za pośrednictwem organizacji non-profit zbiorowego zarządzania, wynagrodzeń z tytułu publicznego, odpłatnego dla słuchaczy, cyfrowego wykonywania Utworu Zależnego albo Utworu Zbiorowego powstałego z wykorzystaniem Utworu.

Powyższe zapisy tego podpunktu obowiązują, pod warunkiem przekazania przez Licencjobiorcę
20% swoich:

-) dochodów, jeśli Licencjobiorcą jest osoba prawna,
-) zysków, jeśli Licencjobiorcą jest osoba fizyczna,

wynikłych z komercyjnego wykorzystania Utworów Zależnych i Utworów Zbiorowych, powstałych z wykorzystaniem licencjonowanej niniejszą Licencją własności intelektualnej – dla Twórców będących Licencjodawcami Utworów Pierwotnych.

Zastrzega się, iż sprawiedliwy i zgodny z prawem podział 20% dochodów, dla osoby prawnej, bądź zysków, dla osoby fizycznej, przekazanych Twórcom Utworów Pierwotnych – należy do nich samych i nie jest przedmiotem zapisów tej Licencji.

W przypadku sporu pomiędzy Twórcami o podział należnych im środków, suma należna autorom Utworów Pierwotnych podlega sekwestracji przez stronę trzecią wybraną przez Licencjobiorcę, całkowicie niezależną i niepowiązaną z Licencjobiorcą, do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

4. W przypadku czerpania przez Licencjobiorcę korzyści majątkowych, w następujący sposób – Licencjodawca udziela niniejszej Licencji, która jest licencją odpłatną, niewyłączną, na czas nieoznaczony, której stosowanie nie jest ograniczone terytorialnie – do korzystania z opisów wynalazków, pomysłów, projektów, bądź idei zawartych w licencjonowanej własności intelektualnej, przy założeniu ich oryginalności:

a) tworzenie i zwielokrotnianie Utworów Zależnych,

b) rozpowszechnianie zwielokrotnionych egzemplarzy lub fonogramów, na których Utwór Zależny jest zwielokrotniony, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonywanie, publiczne odtwarzanie drogą cyfrową Utworu Zależnego,

c) w przypadku potwierdzenia ich oryginalności, budowanie urządzeń opisanych, lub wdrażanie praktyczne pomysłów, projektów, bądź idei zawartych w Utworze.

Powyższe zapisy tego podpunktu obowiązują, pod warunkiem przekazania przez Licencjobiorcę 0.1% (słownie: jedna dziesiąta procenta, czyli jeden promil) swoich:
zysków, wynikłych z komercyjnego wykorzystania opisów wynalazków, pomysłów, projektów, bądź idei zawartych w licencjonowanej własności intelektualnej – dla Twórcy będącego Licencjodawcą Utworu, w okresie 11 (słownie: jedenastu) lat od pierwszego upublicznienia Utworu.

5. Powyższe uprawnienia, czyli zapisy punktu V niniejszej Licencji, Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie znanych formatach. Powyższe uprawnienia, obejmują także uprawnienie do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Utworu – koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów.

6. Wszystkie prawa wprost nie objęte niniejszą Licencją, uważa się za nieudzielone.

V – Ograniczenia

1. Uprawnienia przyznane w punkcie IV licencji podlegają następującym ograniczeniom:

a) Licencjobiorca może rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publicznie odtwarzać drogą cyfrową Utwór, pod warunkiem dołączenia kopii niniejszej Licencji, lub też Uniform Resource Identifier niniejszej Licencji, do każdego egzemplarza lub fonogramu Utworu, rozpowszechnianego przez Licencjobiorcę, także w razie publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, i publicznego odtwarzania drogą cyfrową,

b) Licencjobiorca nie może oferować żadnych uprawnień do Utworu, ani też narzucać żadnych ograniczeń, które zmieniają lub ograniczają warunki zawarte w niniejszej Licencji,

c) Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji,

d) Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu rozpowszechnianego w całości, a nie jako części Utworu Zależnego – odnoszących się do niniejszej Licencji oraz zawartej w niniejszej klauzuli uchylenia się od odpowiedzialności,

e) Licencjobiorca nie może rozpowszechniać, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publicznie odtwarzać drogą cyfrową Utworu, przy użyciu środków technicznych pozwalających kontrolować dostęp lub użycie Utworu, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Licencji.

Powyższe zastrzeżenia tego podpunktu mają także zastosowanie do Utworu jako części Utworu Zbiorowego, przy czym nie jest wymagane, aby Utwór Zbiorowy niezależny od Utworu był przedmiotem niniejszej Licencji.

2. W przypadku tworzenia Utworu Zbiorowego Licencjobiorca, na żądanie Licencjodawcy, zobowiązany jest usunąć wszystkie możliwe do usunięcia oznaczenia, o których mowa w punkcie V podpunkcie 2 niniejszej Licencji, zgodnie z takim żądaniem.

3. W przypadku tworzenia Utworu Zależnego Licencjobiorca, na żądanie Licencjodawcy, zobowiązany jest usunąć wszystkie możliwe do usunięcia oznaczenia, o których mowa w punkcie V podpunkcie 2 niniejszej Licencji, zgodnie z takim żądaniem.

4. W przypadku rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania, publicznego odtwarzania drogą cyfrową Utworu, Licencjobiorca zobowiązany jest zachować w stanie nienaruszonym wszystkie oznaczenia związane z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości używanego nośnika lub środka przekazu, oznaczenie:

a) nazwiska (lub pseudonimu) Twórcy Utworu, jeśli zostało ono dołączone do Utworu,

b) nazw innych podmiotów (np. instytucji sponsorującej, wydawcy), jeśli Twórca Utworu czyli Licencjodawca wskazał w oznaczeniach związanych z prawno – autorską ochroną Utworu lub w warunkach korzystania z Utworu lub w inny przyjęty sposób, te podmioty jako uprawnione,

c) tytułu Utworu, jeśli został dołączony do Utworu,

d) w niezbędnym możliwym zakresie, Uniform Resource Identifier odsyłającego do oznaczeń związanych z prawno – autorską ochroną Utworu,

e) sposobu wykorzystania Utworu w Utworze Zależnym,

f) sposobu zapoznania się z pełną treścią niniejszej Licencji.

Wszystkie powyższe oznaczenia opisane w treści tego podpunktu powinny być uwidocznione w jakikolwiek możliwy sposób, przy czym co najmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są inne porównywalne prawno – autorskie oznaczenia i w sposób co najmniej tak wyraźny jak inne porównywalne prawno – autorskie oznaczenia.

VI – Klauzula uchylenia się od odpowiedzialności

JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ W ODRĘBNYM PISEMNYM POROZUMIENIU INACZEJ, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA, I NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO ŻE NIE NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI, WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD ZAUWAŻALNYCH, JAK I NIEZAUWAŻALNYCH.

VII – Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE ODPOWIADA KONTRAKTOWO ANI DELIKTOWO WOBEC LICENCJOBIORCY, Z  WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRAWA MAJĄCEGO ZASTOSOWANIE, ZA ŻADNE SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKŁE Z ZASTOSOWANIA NINIEJSZEJ LICENCJI LUB WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

VIII – Wygaśnięcie stosunku umownego

1. Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek naruszenia jej warunków przez Licencjobiorcę. Licencje osób fizycznych lub prawnych, które otrzymały od Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Utwór Zbiorowy nie wygasają w takim przypadku, o ile osoby te nie naruszają postanowień tych licencji.

2. Punkty I, III, VI, VII, VIII i IX obowiązują niezależnie od wygaśnięcia niniejszej Licencji.

3. Zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejsza Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony. Niezależnie od tego Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka decyzja Licencjodawcy nie może służyć obchodzeniu niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie w okolicznościach opisanych w punkcie VIII podpunkcie 1.

IX – Postanowienia końcowe

1. Za każdym razem gdy, Licencjobiorca rozpowszechnia lub publicznie odtwarza drogą cyfrową Utwór lub Utwór Zbiorowy, Licencjodawca jednocześnie oferuje odbiorcom licencję dla Utworu na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca niniejszą Licencją.

2. Za każdym razem gdy, Licencjobiorca rozpowszechnia lub publicznie odtwarza drogą cyfrową Utwór Zależny, Licencjodawca jednocześnie oferuje odbiorcom licencję dla Utworu na takich samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca niniejszą Licencją.

3. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub niewykonalność nie wpływa na pozostałą część licencji. W przypadku braku dodatkowego porozumienia między stronami dotyczącego postanowień nieważnych lub niewykonalnych, powinny być one rozumiane, przy jak najmniejszym odejściu od ich literalnego brzmienia, zgodnie z odpowiadającymi im przepisami prawa.

4. Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.

5. Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w niniejszej Licencji postanowienia i porozumienia dotyczące uprawnień wskazanych w niniejszej Licencji uznaje się za nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu do wiadomości przez Licencjobiorcę. Licencji nie wolno modyfikować bez obopólnej pisemnej zgody stron.

6. W przypadku wykazania złej woli, czyli umyślnego wykorzystania Utworu objętego tą Licencją bez przestrzegania jej postanowień, odpowiedzialny za złamanie licencji Licencjobiorca, poza koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji, zobowiązany jest wypłacić 10% kary umownej od zysku (dla osoby fizycznej) albo dochodu (dla osoby prawnej), na rzecz wszystkich poszkodowanych Licencjodawców, jaki uzyskał on dzięki złamaniu postanowień niniejszej Licencji.

Powyższy podpunkt nie wyczerpuje i nie zamyka drogi sądowej, karnej lub cywilnej, na którą wejść mogą poszkodowani Licencjodawcy, wobec Licencjobiorcy, w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania – za straty wynikłe z faktu złamania przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Licencji.

Zastrzeżenia do Licencji

Autor Licencji nie jest stroną niniejszej Licencji i nie udziela żadnych gwarancji co do Utworu.

Autor Licencji nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej wobec Licencjobiorcy lub innej strony umowy, za żadne szkody, w szczególności bez ograniczeń za szkody specjalne, przypadkowe lub następcze związane z niniejszą Licencją.

Powyższe dwa zdania nie znajdują zastosowania, jeżeli autor Licencji wskazał się sam wyraźnie jako Licencjodawca w niniejszej Licencji, gdyż autorowi Licencji przysługują wówczas wszystkie uprawnienia i obowiązki Licencjodawcy.

Z wyjątkiem ograniczonego celu jakim jest publiczne wskazanie, że Utwór został licencjonowany na podstawie niniejszej Licencji, żadna ze stron nie będzie wykorzystywać znaku towarowego „Licencji Pareto”, ani żadnego innego związanego znaku towarowego, ani logo Licencji Pareto bez uprzedniej pisemnej zgody autora Licencji. Każde wykorzystanie, za zezwoleniem, musi być zgodne z aktualnymi wskazówkami korzystania ze znaku towarowego Licencji Pareto.

***
Licencja Pareto – Wersja 1.1 – Łódź dnia 29.06.2009

Z autorem Licencji można skontaktować się pod adresem:

zbigniew.galar@gmail.com
*

Licencja Pareto w uproszczeniu:

Zasada podziału zasobów, w systemach otwartych:

ze stu procent na – 20% i 80%.

„Zasada Pareto 80/20 głosi, że 80% wyników wypływa tylko z 20% przyczyn.”

Można dowolnie korzystać z dzieła udostępnionego na Licencji Pareto, pod warunkiem, że się na tym nie zarabia i nie dopuszcza się przywłaszczenia autorstwa, czyli plagiatu. W przypadku wykorzystania całości dzieła wymagane jest zachowanie pełnego tekstu licencji i oryginalnego podpisu autora, w przypadku wykorzystania fragmentów wskazanie źródła z zaznaczeniem autora oryginału.

Licencja Pareto daje też możliwość zarabiania na dziele na niej udostępnionym każdemu, pod warunkiem przekazania części pieniędzy dla autora oryginału.

W licencji Pareto zarabianie na wykorzystaniu w innym dziele wymaga oddania autorowi Utworu 20%, z kolei zarabianie na całości wymaga oddania autorowi Utworu 80% – zysku od zarabiającej na Utworze osoby fizycznej albo dochodu od zarabiającej na Utworze osoby prawnej.

Jeżeli autor opisze w swoim Utworze oryginalny wynalazek, projekt, pomysł czy ideę, która po wykorzystaniu praktycznym przez Licencjobiorcę przyniesie zysk, wtedy należy przekazać autorowi Utworu jeden promil z zysków z takiego przedsięwzięcia, wypracowanych w ciągu jedenastu lat od publikacji Utworu.

Uwagi do Licencji Pareto:

Nadrzędnym celem stworzenia Licencji Pareto było promowanie za jej pomocą ludzkiej kreatywności. Jest ona oparta na zapisach licencji „Creative Commons”, która pozwala na wykorzystywanie utworów w dowolny sposób, pod warunkiem braku wykorzystania komercyjnego utworów.

Licencja Pareto poszerza zakres dozwolonego wykorzystywania dzieła o sytuacje, w których z użytkowania Utworu czerpie się korzyści materialne, przy zastrzeżeniu dzielenia się nimi z autorem oryginału – Dzieła Pierwotnego.

Podział zysków lub dochodów z komercyjnego wykorzystania dzieła przebiega zgodnie z podziałem Pareto.

Autorowi należy się 80%, jeżeli ktoś albo osoba prawna „niekreatywnie” jedynie powiela i sprzedaje jego Utwór.

Autorowi należy się 20%, jeżeli ktoś albo osoba prawna „kreatywnie” wykorzystuje jego Utwór do stworzenia własnego, które następnie jest źródłem zarobku.

Autorowi oryginalnego wynalazku, pomysłu, projektu, bądź idei opisanego w Utworze należy się jeden promil z zysków z ich praktycznego wykorzystania. Wymóg oryginalności jest kluczowy. Licencja Pareto dotyczy jedynie autorskiego udostępniania Utworów i nie można za jej pomocą licencjonować nie wytworzonej przez siebie własności intelektualnej, czyli Twórca jest tożsamy z Licencjodawcą.

Osoby prawne nie mogą wykorzystywać Licencji Pareto, gdyż jej zapisy stosują się jedynie do Twórcy indywidualnego, nigdy zbiorowego.

Licencja Pareto promuje wolny dostęp do dóbr kultury, zgodnie z duchem Creative Commons, poprzez zrzeczenie się przez autora licencjonowanego Utworu pobierania wynagrodzeń przez pośredników, którzy na tym zarabiają – takich jak organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, czy stowarzyszenia autorów.

Licencja Pareto ogranicza możliwości zyskownego rozpowszechniania licencjonowanych za jej pośrednictwem dzieł przez osoby prawne, zmuszając je swoimi zapisami do przekazywania na rzecz autora Utworu Pierwotnego, 20% albo 80% (w zależności od formy wykorzystania) dochodów ze sprzedaży tych dzieł. Osoby fizyczne muszą tylko dzielić się zyskami.

Tekst Licencji Pareto udostępniony jest na licencji Creative Commons, czyli nie do komercyjnego użycia, lecz do swobodnego wykorzystywania i rozpowszechniania, pod warunkiem zachowania podpisu autora.

Pierwszą organizacją non-profit, która zadeklarowała pomoc autorom, w przypadku naruszeń przez Licencjobiorców zapisów niniejszej Licencji jest:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Elipsa”, z którą można skontaktować się pisząc na adres:
elipsaprezes@gmail.com

Z autorem Licencji można skontaktować się pod adresem:
zbigniew.galar@gmail.com

„Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, dotyczące prawnych zapisów, które pomogą ulepszyć powyższy tekst Licencji, tak aby odpowiadał on w pełni przedstawionym wyżej założeniom.”

Zbigniew Galar

Sytuacje przykładowe:

Wydrukowanie całej książki (bez zmiany autora) objętej Licencją Pareto przez osobę i sprzedawanie jej – jest dozwolone, pod warunkiem przekazania autorowi książki 80% zysków (nie dochodów) ze sprzedaży książki oraz zaznaczenia, że powielenia dokonuje się na Licencji Pareto.

Wydrukowanie całej książki (bez zmiany autora) objętej Licencją Pareto przez osobę prawną i sprzedawanie jej – jest dozwolone, pod warunkiem przekazania autorowi książki 80% dochodów (nie zysków) ze sprzedaży książki oraz zaznaczenia, że powielenia dokonuje się na Licencji Pareto.

Wydrukowanie fragmentów książki objętej Licencją Pareto i ich sprzedawanie, czy użycie tylko jej fragmentów w dziele na którym się zarabia (z zaznaczeniem źródła) – jest dozwolone, pod warunkiem przekazania autorowi książki 20% – dochodów (dla osoby prawnej) albo zysków (dla osoby fizycznej), ze sprzedaży.

Wtedy nie wymagane jest oznaczanie na dziele pełnego tekstu licencji. Dodatkowo przy wykorzystaniu wielu dzieł wielu autorów, kwota uzyskana z tych 20%, powinna ulec podzieleniu stosownie do wkładu poszczególnego autora w nowy Utwór Zbiorowy. Licencjobiorca musi zgodnie z licencją przekazać dla autorów 20%, ale nie do niego należy już sprawiedliwy podział pieniędzy, pomiędzy autorów wykorzystanych przez niego Utworów. W przypadku sporu tą sprawą zajmują się sami autorzy i po przekazaniu dla wybranej strony trzeciej pieniędzy, o które toczy się spór, na przechowanie do czasu jego wyjaśnienia – Licencjobiorca pozbywa się problemu roszczeń.


Tekst Licencji Pareto udostępniony jest na licencji Creative Commons, czyli nie do komercyjnego użycia, lecz do swobodnego wykorzystywania i rozpowszechniania, pod warunkiem zachowania podpisu autora.

Prema Dharmin

Licznik odwiedzin: 8836077 Ostatnia aktualizacja strony: 2021-09-18 12:31:20